PRIHLÁSENIE
SIGN IN
REGISTRÁCIA
REGISTRATION
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny


Pre fyzické osoby nakupovať tu:
 

Obchodné podmienky

internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je predaj a kúpa tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk za účelom jeho predaja tretej osobe. Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na predaj tovaru spotrebiteľom.

 2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. 1 ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so:
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zákonov,
 • zákonom č. 22/2003 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

Článok II

Vymedzenie pojmov

 1. Predávajúcim je prevádzkovateľ internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk:

Obchodné meno: efashion s.r.o.
Zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka číslo 53942/T
Sídlo: Medveďov 248, 930 07 Medveďov
IČO: 55355048
DIČ: 2121972853
email: info@ssvelkoobchod.skinfo@sswholesaless.sk
tel.: +421/ 917 916 444

 1. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na podnikanie a nakupuje výrobky za účelom ďalšieho predaja.

 2. Tovarom je tovar ponúkaný predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk.

 3. Orgánom dozoru je:


Inšpektorát SOI v Trnave pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava.
(Informácia zverejnená v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 písm. e/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov)

Článok III

Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude potvrdená na základe otázky kupujúceho. 

 2. Kúpna zmluva vzniká po odoslaní záväznej objednávky kupujúcim, doručením potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 3. Minimálna výška objednávky v rámci veľkoobchodu je 150 € bez DPH.

 4. Tovar je možné objednať prostredníctvom niektorého z nasledovných prostriedkov diaľkovej komunikácie:

 • webového sídla,

 • elektronickej pošty,

 • telefonicky.

Podmienkou uskutočnenia objednávky prostredníctvom webového sídla je registrácia užívateľa. Pri registrácii je potrebné uviesť IČO, DIČ, sídlo a telefonický kontakt. Následne po kontrole oprávnenia na podnikanie bude užívateľovi zaslaný e-mail s potvrdením o registrácii a prístupovými kódmi.

Pri objednaní tovaru alebo služieb prostredníctvom webového sídla postupuje kupujúci nasledovne:

Kupujúci si vyberie tovar na základe aktuálnej ponuky a potvrdí ho kliknutím na ikonu „do košíka“. Po výbere počtu kusov zvoleného tovaru sa kupujúci kliknutím na „zobraziť obsah košíka“ dostane na stránku Nákupnú košík. Za účelom kúpy tovaru prostredníctvom internetového obchodu je potrebná registrácia. Po registrácii, resp. prihlásení si kupujúci zvolí spôsob platby, doručenia a dodaciu adresu. Kliknutím na „pokračovať k potvrdeniu objednávky“ sa kupujúcemu zobrazí rekapitulácia objednávky. Kupujúci záväzne odošle objednávku kliknutím na „záväzne potvrdiť objednávku“. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.

Pri objednaní tovaru prostredníctvom elektronickej pošty postupuje kupujúci tak, že v emaily odoslanom na adresu info@ssvelkoobchod.sk uvedie presný názov tovaru a formu vyhotovenia, počet objednaných kusov, fakturačné údaje, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári.

Pri telefonickej objednávke tovaru kupujúci uvedie v telefonickom rozhovore presný názov tovaru a formu vyhotovenia, počet objednaných kusov, fakturačné údaje, telefónne číslo, spôsob platby a spôsob doručenia.

 1. Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Predávajúci po prijatí záväznej objednávky potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy e-mailom. Doručením potvrdenia sa považuje kúpna zmluva za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán alebo zo zákonných dôvodov.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť uzatvorenie kúpnej zmluvy, ak

 • dodanie tovaru nie je možné,

 • kupujúci je v omeškaní v plnení akýchkoľvek záväzkov voči predávajúcemu,

 • kupujúci si v minulosti voči predávajúcemu neplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas,

 • na majetok kupujúceho bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, vyhlásený konkurz, zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť, kupujúci je v likvidácii, bol naň podaný návrh na reštrukturalizáciu, bola povolená reštrukturalizácia alebo je iný dôvod, pre ktorý môže mať predávajúci dôvodné pochybnosti o tom, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu riadne a včas.

Článok IV

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

 2. Predávajúci je povinný najmä:

 • dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,

 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v súlade s relevantnými právnymi predpismi.

 1. Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas. Pre prípad omeškania kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

 2. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak nie je schopný dodať kupujúcemu tovar riadne a včas, najmä z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom, a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti, mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

 3. Kupujúci je povinný najmä:

 • včas prevziať tovar v mieste určenia,

 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci,

 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 1. Kupujúci sa pre prípad neprevzatia zásielky zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške spolu s nákladmi na doručenie. Predávajúci si vyhradzuje právo opätovne odoslať objednaný tovar kupujúcemu až po zaplatení kúpnej ceny spolu s nákladmi na riadne a opätovné doručenie.

Článok V

Cena tovaru alebo služby

 1. Ceny jednotlivých produktov sú na stránkach internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk aktuálne a platné. Uvádzané sú po prihlásení registrovaného užívateľa bez DPH.

 2. Konečná cena je sumárna cena uvádzaná v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky, pričom uvádzaná je vrátane DPH, ostatných daní a poplatkov (napr. poštovné), ktoré musí kupujúci zaplatiť pre získanie tovaru. Túto cenu možno meniť iba na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenu tovaru, v prípade zjavnej chyby v písaní, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O zmene ceny predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí s tým, že objednávku buď potvrdí alebo ju zruší.

 4. Dokladom o predaji vrátane ceny tovaru je faktúra, ktorá je priložená k zásielke, pričom zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VI

Poštovné a balné

 1. Predávajúci zasiela objednaný tovar v rámci Slovenskej republiky na dobierku alebo po zaplatení zálohovej faktúry (predplatba) prostredníctvom GLS kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty.

  Forma platby Hmotnosť objed. Prepravca Doba dodania Suma
  Predplatba Do 10 kg GLS kuriér Do 24 hod. 5,60 €
  Predplatba Nad 10 kg GLS kuriér Do 24 hod. 6,90 €
  Dobierka Do 10 kg GLS kuriér Do 24 hod. 5,60 €
  Dobierka Nad 10 kg GLS kuriér Do 24 hod. 6,90 €
 2. Predávajúci zasiela tovar do Českej republiky až po zaplatení celej kúpnej ceny prostredníctvom GLS. Náklady na dodanie tovaru vyplývajú z cenníka GLS, a to vo výške 9,90 €.

Článok VII

Platobné podmienky

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

 2. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

 • Na dobierku kuriérom

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene celkovej objednávky.

 • Vopred prevodom na účet (predplatba)

Po akceptovaní objednávky bude kupujúcemu doručený email obsahujúci číslo účtu a variabilný symbol. Kupujúci uhradí požadovanú sumu prevodom zo svojho účtu na účet predávajúceho. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá. Pokiaľ kupujúci nezaplatí kúpnu cenu vrátane dopravného v lehote do 7 dní odo dňa prijatia emailu s platobnými údajmi, kúpna zmluva sa zrušuje, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. 

Článok VIII

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy a v prípade platby vopred bankovým prevodom odo dňa zaplatenia kúpnej ceny. Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, dohodnú sa zmluvné strany na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.

 2. Tovar, ktorý je u predávajúceho na sklade, je zvyčajne vyexpedovaný do 48 hodín. Tovar objednaný do 11:00 hod je zvyčajne vyexpedovaný ešte v ten istý deň.

 3. Dodanie tovaru kupujúcemu do miesta určenia uvedeného v objednávke závisí od zvolenej formy dodania.

Doba dodania tovaru:

Kuriér 1 pracovný deň

 1. Predávajúci informuje kupujúceho o expedovaní tovaru mailom. V prípade, že tovar nebude kupujúcemu doručený do 4 pracovných dní odo dňa informovania o expedovaní tovaru, je potrebné kontaktovať predávajúceho mailom na adrese info@ssvelkoobchod.sk. Po poskytnutí údajov o podaní zásielky sa predávajúci môže informovať na pošte, či nebol tovar doručený.

 2. Náklady na dodanie tovaru závisia od zvoleného spôsobu dodania, pričom presná kalkulácia nákladov na dodanie sa zobrazí v objednávke pri voľbe spôsobu dodania.

 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, by tovar prevzala ním splnomocnená osoba.

 4. Pri preberaní tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je potrebné priamo na mieste spísať s dopravcom (slovenskou poštou, kuriérom) záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy. V prípade, že kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 5. Za nepoškodenú neotvorenú, originál zásielku a považuje iba tá, ktorá je prelepená ochrannou páskou predávajúceho. Dopravca je povinný odovzdať tovar predávajúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknutú prípadnú škodu je zodpovedný dopravca.

 6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci, alebo ním poverená osoba, povinná podpísať dodací list.

 7. Pokiaľ kupujúci neprevezme tovar v odbernej lehote je predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

 8. Ak bude z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve potrebné dodávku tovaru opakovať, predávajúci si vyhradzuje právo opätovne doručiť tovar kupujúcemu až po zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov na doručenie.

 9. Pre prípad neprevzatia tovaru v odbernej lehote sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajcúemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny a celkových nákladov na doručenie tovaru. Zmluvná pokuta je platná na základe faktúry doručenej kupujúcemu v lehote do 14 dní.

Článok IX

Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

Článok X

Zodpovednosť predávajúceho za vady

 1. Právna úprava zodpovednosti predávajúceho za vady sa riadi § 420 a nasl. Obch. zák.

 2. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.

 3.  Predávajúci zodpovedá takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe uvedenej v odseku II, ak je spôsobená porušením jeho povinností.

Článok XI

Platnosť zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.

 3. Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 4. Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

 5. Tieto VOP sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu www.ssvelkoobchod.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 618/2003 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo a fotky tovaru akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.

 6. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 06.06.2023

Vypracovala: JUDr. Barbora Hambalek Lániková

Lanikova Group, s.r.o.
advokátska kancelária

 

KONTAKT efashion s. r. o.

Medveďov 248

930 07 Medveďov

Tel.: +421 917 916 444

E-mail: info@sswholesaless.com